http://www.trappenfabrikanten.nl/uitbreiding-van-regelgeving-of-juist-minder-regels/_410_n__29_NL_125
 
 

Uitbreiding van regelgeving of juist minder regels?

Dat regelgeving complex is blijkt uit alle opmerkingen en vragen die wij als NTF krijgen. Vaak worden onderwerpen met elkaar verwisseld of juist vermengd. Zo ook over de opmerking dat het Bouwbesluit zou gaan veranderen. Typisch geval van de klok en de klepel. 

In Nederland werken we met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht bestaat uit 117 AmvB’s. Een AmvB is een Algemene Maatregel van Bestuur. Het Bouwbesluit is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), die is gebaseerd op de Woningwet.  

De 117 AMvB’s in het huidige omgevingsrecht worden met de introductie van de Omgevingswet -naar verwachting in 2018- teruggebracht naar vier. Daarbij worden definities gelijkgetrokken en verouderde regels geschrapt. Eén van die zogenoemde ‘uitvoeringsbesluiten’ wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze vervangt het huidige Bouwbesluit.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bestaat uit het huidige Bouwbesluit en het Besluit Energieprestatie gebouwen, het Asbestverwijderingsbesluit, het Besluit mobiel breken bouwen sloopafval en enkele regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Het Bouwbesluit blijft dus gewoon van toepassing, maar in een ander jasje. Met de aanvullende besluiten heeft de trappenfabrikant in de regel niet zo veel te maken. 

Wat wel een bepalende toevoeging wordt voor de trappenfabrikant is de wet Kwaliteitsborging Bouw. Deze wet Kwaliteitsborging (privatisering van de bouwplantoets) komt uiteindelijk ook in de Omgevingswet.

Wonen in een kantoor, gevaarlijk?

Wanneer een kantoorpand wordt verbouwd en men in dat kantoorpand woningen realiseert, aan welke eisen moet men dan voldoen? Een goede vraag die binnen de NTF gesteld werd. Misschien niet helemaal logisch, maar men houdt dan de bouwregelgeving aan van het oorspronkelijke gebouw. Met andere woorden, men moet de balustrades en leuningen etc. gewoon als kantoorfunctie zien en niet als woonfunctie. In de bouwregelgeving spreekt men: “van rechtens verkregen niveau”. Dit kan dus tot zorgelijke situaties leiden bij transformaties van gebouwen.

Wat is de wet Kwaliteitsborging Bouw?

Marktpartijen zijn in het nieuwe stelsel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen. Bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen kijkt de gemeente niet meer naar bouwtechnische aspecten en voert geen controles meer uit tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsborging, waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de aannemer of architect de kwaliteitsborger zijn. Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie (borger) zal beoordelen of een methode voldoet. De gemeente controleert bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen of wordt gewerkt met een toegelaten methode (instrument) voor kwaliteitsbewaking, toegepast door een hiervoor gerechtigde kwaliteitsborger. Ook blijft de gemeente toetsen aan de lokale welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid voor de omgeving. 

De toeleveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor een as built dossier dat opgebouwd wordt tijdens het project. Dit dossier bevat alle informatie van het gebouw, of onderdelen daarvan, zoals de trap. Was het in het verleden zo dat kleine wijzigingen gedurende het project vaak niet doorgevoerd werden waardoor de bouwaanvraag niet meer overeenkwam met de uitvoering, in de toekomst is dat onmogelijk omdat de definitieve tekeningen en informatie volledig overeen moeten komen met het uiteindelijke product.

Om dit alles in goede banen te leiden en de controles die door de externe borger moeten worden uitgevoerd eenvoudig te maken, is de Metaalunie bezig met het ontwikkelen van een instrument (kwaliteitssysteem). Wanneer men volgens dit instrument werkt, dan zal de borger weinig werk hebben waardoor een toets sneller gaat. Dit levert de klant en de fabrikant een financieel voordeel. De NTF volgt alles op de voet en zal u nader informeren over de ontwikkeling van dit systeem.

utiliteitsbouw-trekt-aan
27 februari 2017